مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

مدیر مسئول
AWT IMAGE
دکتر سعید رضا قنبری زاده
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: ghanbarizades1 [/at] thums.ac.ir

سر دبیران
AWT IMAGE
دکتر حسن اژدری زرمهری
دکترای تخصصی فیزیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Azhdariz[at] yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8225676100
https://scholar.google.com/citations?user=j2TaxJQAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر حسین رنجبر
دکترای تخصصی پرستاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: ranjbarh1 {-at} thums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=b1EyzTYAAAAJ&hl=en

دبیر اجرایی
AWT IMAGE
دکتر محمد قربانی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: ghorbanim1 {-at} thums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=w0TbDTUAAAAJ&hl=en

اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا
AWT IMAGE
دکتر سید محمد احمدی سلیمانی
دکتری تخصصی فیزیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: mostafaahmadi24 -at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55888966300
https://scholar.google.com/citations?user=d7q_feAAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر آرش آرش کیا
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی
عضو انجمن انستیتو پاستور ایران

پست الکترونیکی: arash.arashkia -at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=29367579700
https://scholar.google.com/citations?user=VMrajREAAA

AWT IMAGE
دکتر حسن اژدری زرمهری
دکترای تخصصی فیزیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Azhdariz [/at] yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8225676100
https://scholar.google.com/citations?user=j2TaxJQAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر حبیب الله اسماعیلی
دکترای تخصصی آمار زیستی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیکی: Esmailyh [/at] mums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55864410200
https://scholar.google.com/citations?user=Ke11MjIAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر حسین ایت اللهی
فوق تخصص پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24068775700
پست الکترونیکی: Ayatollahih [/at] mums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر اسحق ایلدر آبادی
دکترای تخصصی پرستاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
پست الکترونیکی: ildarabadi [/at] Gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56603162800
https://scholar.google.com/citations?user=S-PhamoAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر مریم بخشی زاده
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=44760977900
پست الکترونیکی: bakhshizadehm891 -/at- gmail.com

AWT IMAGE
دکتر ادریس بذر افشان
دکترای تخصصی بهداشت محیط
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24502724900
پست الکترونیکی: ed_bazrafshan [at] Yahoo.com

AWT IMAGE
دکتر زهرا بهبودی مقدم
دکترای تخصصی بهداشت باروری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: behboodi [at] tums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36552996400
https://scholar.google.com/citations?user=biQzegUAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
 
دکتر پیر پائولو پیکالوگا
متخصص هماتولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه بولونیا - ایتالیا

پست الکترونیکی:  pierpaolo.piccaluga -at- unibo.it
https://scholar.google.com/citations?user=xJm083IAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر نوشین پیمان
دکترای تخصصی اموزش بهداشت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26535061800
پست الکترونیکی: Peymann [at] mums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر سید حسین خادمی
متخصص بیهوشی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Khademih1[at]thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر الناز خرداد
دکترای تخصصی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Khordade1[at]thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر مجتبی داوودی
دکترای تخصصی بهداشت محیط
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی:
davoudi85 -/at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56324683300
https://scholar.google.com/citations?user=25ACHewAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر پروانه دهقان

استادیار رشته رادیوتراپی و انکولوژی
پست الکترونیکی:
dehghanp1 -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر محمد جواد رسایی
دکترای تخصصی بیوشیمی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602098227
پست الکترونیکی: rasaee-m -/at- modares.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر محمدرضا رضایی منش
دکترای تخصصی انگل شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی:  
RezaiemaneshMR1 -/at- thums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=lFhjo-4AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر حسین رنجبر
دکترای تخصصی پرستاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Ranjbarh1[at] thums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34768958300
https://scholar.google.com/citations?user=b1EyzTYAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر بهرام زرمهری
متخصص طب اورژانس
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188809279
پست الکترونیک: zarmehrib -/at- mums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر محمدشفیع مجددی
دکترای تخصصی ایمونولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پست الکترونیک: mojadadi -/at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56807175300
https://scholar.google.com/citations?user=lBfBEnIAAA

AWT IMAGE
دکتر محمد رضا شگرف نخعی
متخصص روانپزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56764404400
پست الکترونیک: Rezashegarf -/at- yahoo.com

AWT IMAGE
دکتر مصطفی شیخ الطایفه
دکترای تخصصی فناوری اطلاعات سلامت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیک:
https://scholar.google.com/citations?user=Wm5Fek4AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر علی طلایی
متخصص روانپزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیکی: talaeia [at] mums.ac.ir

AWT IMAGE
علیرضا عابدی
کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: 
AbediA1 -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر فرشید عابدی
متخصص بیماری های عفونی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست الکترونیکی: AbediF -/at- mums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=qUKQmS4AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر امید عزیزی
دکترای تخصصی میکروب شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: Azizio1 -/at- thums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56585859400
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jS8LyZAAAAAJ&view_op

AWT IMAGE
دکتر حسین عزیزی
دکترای تخصصی طب سنتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: Azizih1 -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر سعیده عسکریان
دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: saeedeh.askarian -/at/- gmail.com

AWT IMAGE
دکتر علی اصغر علیپور
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: a.alipour0301 [at] gmail.com

AWT IMAGE
دکتر معصومه غلامی
دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: gholamim3 [at] thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر سعیدرضا قنبری زاده
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
پست الکترونیکی: ghanbarizades1 [at] thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر سمانه کاخکی
دکترای تخصصی شیمی دارویی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56047577500
پست الکترونیکی: Kakhkis1 -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر خلیل کیمیافر
دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیکی: kimiafarkh[at] mums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36537240900
https://scholar.google.com/citations?user=2BiZpHsAAAA

AWT IMAGE
دکتر علی گرجی
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
عضو مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر- آلمان

پست الکترونیکی: gorjial -AT- uni-muenster.de
https://scholar.google.com/citations?user=eDQ-FEkAAAAJ&hl=en
 

AWT IMAGE
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
دکترای تخصصی بهداشت باروری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیکی: latifnejadr [at] mums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190706939
https://scholar.google.com/citations?user=HAG4N-kjaOAC&hl=en

AWT IMAGE
دکتر محمد علی محقق
دکترای تخصصی انگل شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: mohagheghm1 -/at- thums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56568098500
https://scholar.google.com/citations?user=eevEtjMAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر جعفر مسافر
متخصص نانوفناوری داروئی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی:  mosafer_58 [/at] yahoo.com

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9640482400
https://scholar.google.com/citations?user=CEwuJYAAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر زینب محمد حسینی نوه
فوق دکترای بیوفیزیک محاسباتی
عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر

پست الکترونیکی: zmhoseyni -/at- yahoo.com

AWT IMAGE
دکتر علیرضا موسوی جراحی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
استاد دانشگاه سایمون فریز کانادا

پست الکترونیکی: rmosavi -/at- yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55874952200
https://scholar.google.com/citations?user=9C94Jx8AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر رضا نجفی پور
دکترای تخصصی ژنتیک
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پست الکترونیکی: rnajafipour -/at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42862116500
https://scholar.google.com/citations?user=VcEFb3AAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
پروفسور حسین نجم آبادی
متخصص ژنتیک پزشکی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
پست الکترونیکی: hnajm12[at]yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701918454
https://scholar.google.com/citations?user=YVvoh6IAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
میلاد نظر زاده
اپیدمیولوژیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پست الکترونیکی: Nazarzadeh_Milad -/at- yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55500082800
https://scholar.google.com/citations?user=cNvaHwEAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر محسن نواری
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Mohsen.navari -/at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55354001700
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SsMSl5MAAAAJ

اعضای ویراستار
دکتر فاطمه شکیبایی
ویراستار ادبی

دکتر محسن نواری
ویراستار انگلیسی

دکتر سید محمد احمدی سلیمانی
ویراستار انگلیسی

غلام حیدر تیموری
ویراستار استنادی و صفحه آرا


 

دفعات مشاهده: 10985 بار   |   دفعات چاپ: 1400 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015  All Rights Reserved | Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb