مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- درباره نشریه
مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فصلنامه ای علمی با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به دو زبان فارسی و انگلیسی (خلاصه مقالات) به صورت الکترونیکی منتشر می شود. داوری این مجله به صورت دو سو کور (Double-Blinded Peer Review) بوده و حوزه های مختلف علوم پزشکی را پوشش می دهد.
درباره داوری دو سو کور
در طی روند داوری، ماهیت داوران و نویسندگان مقاله برای یکدیگر ناشناخته خواهد بود.
هزینه انتشار
انتشار مقالات در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به صورت رایگان انجام می شود.
سیاست بررسی سرقت علمی
مقالات ارسال شده به مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه جهت بررسی سرقت های علمی احتمالی توسط نرم افزار تخصصی بررسی خواهند شد. در صورت بروز چنین مشکلی پس از انتشار مقالات، چنین مقالاتی حذف شده و مدیر مسوول حق تماس با ارگان های حامی علمی و مالی مقاله را محفوظ می داند.

شاپای الکترونیک: ۲۸۴۵-۲۵۳۸
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
مدیر مسئول : دکتر سعید رضا قنبری زاده
سردبیران: دکتر حسین رنجبر، دکتر حسن اژدری زرمهری
دبیر اجرایی: مریم کبیریان
مشاور آماری: دکتر حبیب ا... اسماعیلی
ویراستار ادبی: مریم صیاد ریوش
ویراستاران انگلیسی: دکتر محسن نواری، محمد حسن زمانی، فاطمه برجسته عسگری
ویراستار استنادی و صفحه آرا: غلامحیدر تیموری
کارشناس اجرایی: مریم تاتاری
حامی علمی و مالی: معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدری

نشانی دفتر مجله: تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی- خیابان رازی- معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه
صندوق پستی: ۹۵۱۶۹۱۵۴۴۱
تلفن: ۵۲۲۴۲۰۳۹- (۰۵۱)
نمابر: ۵۲۲۴۲۰۳۹- (۰۵۱)
نشانی الکترونیکی: jms@thums.ac.ir
وب سایت مجله: jms.thums.ac.ir
وب سایت دانشگاه:.www.thums.ac.ir
نمایه شده در پایگاه های:  -Google Scholar Magiran - SID- Iran Medex

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://jms.thums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب