مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

مدیر مسئول
دکترحسین ابراهیمی پور
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست الکترونیکی: ebrahimipourh۱ /-at-/ thums.ac.ir

                                                                                 سر دبیر                                                                                         
AWT IMAGE
           دکتر حسن اژدری زرمهری
           دکترای تخصصی فیزیولوژی
           عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
           پست الکترونیکی: Azhdariz[at] yahoo.com
           https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۸۲۲۵۶۷۶۱۰۰
           https://scholar.google.com/citations?user=j۲TaxJQAAAAJ&hl=en

  دبیر اجرایی

AWT IMAGE
دکتر محمد قربانی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: ghorbanim۱ {-at} thums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=w۰TbDTUAAAAJ&hl=en

اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا
AWT IMAGE
دکتر محمد علی ابوئی مهریزی
متخصص جراحی مغز ، اعصاب و ستون فقرات
عضو هیات علمی گروه نوروسرجری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست الکترونیکی: drabouei -at- yahoo.com

AWT IMAGE
دکتر سید محمد احمدی سلیمانی
دکتری تخصصی فیزیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: mostafaahmadi۲۴ -at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۸۸۸۹۶۶۳۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=d۷q_feAAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر آرش آرش کیا
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی
عضو انجمن انستیتو پاستور ایران

پست الکترونیکی: arash.arashkia -at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۹۳۶۷۵۷۹۷۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=VMrajREAAA

AWT IMAGE
دکتر حسن اژدری زرمهری
دکترای تخصصی فیزیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Azhdariz [/at] yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۸۲۲۵۶۷۶۱۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=j۲TaxJQAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر حبیب الله اسماعیلی
دکترای تخصصی آمار زیستی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیکی: Esmailyh [/at] mums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۸۶۴۴۱۰۲۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=Ke۱۱MjIAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر حسین ایت اللهی
فوق تخصص پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۴۰۶۸۷۷۵۷۰۰
پست الکترونیکی: Ayatollahih [/at] mums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر اسحق ایلدر آبادی
دکترای تخصصی پرستاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
پست الکترونیکی: ildarabadi [/at] Gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۶۰۳۱۶۲۸۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=S-PhamoAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر مریم بخشی زاده
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۴۴۷۶۰۹۷۷۹۰۰
پست الکترونیکی: bakhshizadehm۸۹۱ -/at- gmail.com

AWT IMAGE
دکتر ادریس بذر افشان
دکترای تخصصی بهداشت محیط
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۴۵۰۲۷۲۴۹۰۰
پست الکترونیکی: ed_bazrafshan [at] Yahoo.com

AWT IMAGE
دکتر زهرا بهبودی مقدم
دکترای تخصصی بهداشت باروری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: behboodi [at] tums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۶۵۵۲۹۹۶۴۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=biQzegUAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
 
دکتر پیر پائولو پیکالوگا
متخصص هماتولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه بولونیا - ایتالیا

پست الکترونیکی:  pierpaolo.piccaluga -at- unibo.it
https://scholar.google.com/citations?user=xJm۰۸۳IAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر نوشین پیمان
دکترای تخصصی اموزش بهداشت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۶۵۳۵۰۶۱۸۰۰
پست الکترونیکی: Peymann [at] mums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر سید حسین خادمی
متخصص بیهوشی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Khademih۱[at]thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر الناز خرداد
دکترای تخصصی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Khordade۱[at]thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر پروانه دهقان

استادیار رشته رادیوتراپی و انکولوژی
پست الکترونیکی:
dehghanp۱ -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر محمد جواد رسایی
دکترای تخصصی بیوشیمی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۶۶۰۲۰۹۸۲۲۷
پست الکترونیکی: rasaee-m -/at- modares.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر محمدرضا رضایی منش
دکترای تخصصی انگل شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی:  
RezaiemaneshMR۱ -/at- thums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=lFhjo-۴AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر حسین رنجبر
دکترای تخصصی پرستاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Ranjbarh۱[at] thums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۴۷۶۸۹۵۸۳۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=b۱EyzTYAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر بهرام زرمهری
متخصص طب اورژانس
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۱۸۸۸۰۹۲۷۹
پست الکترونیک: zarmehrib -/at- mums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر محمدشفیع مجددی
دکترای تخصصی ایمونولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پست الکترونیک: mojadadi -/at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۸۰۷۱۷۵۳۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=lBfBEnIAAA

AWT IMAGE
دکتر مصطفی شیخ الطایفه
دکترای تخصصی فناوری اطلاعات سلامت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیک:
https://scholar.google.com/citations?user=Wm۵Fek۴AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر علی طلایی
متخصص روانپزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیکی: talaeia [at] mums.ac.ir

AWT IMAGE
علیرضا عابدی
کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: 
AbediA۱ -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر فرشید عابدی
متخصص بیماری های عفونی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست الکترونیکی: AbediF -/at- mums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=qUKQmS۴AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر امید عزیزی
دکترای تخصصی میکروب شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: Azizio۱ -/at- thums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۵۸۵۸۵۹۴۰۰
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jS۸LyZAAAAAJ&view_op

AWT IMAGE
دکتر حسین عزیزی
دکترای تخصصی طب سنتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: Azizih۱ -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر سعیده عسکریان
دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: saeedeh.askarian -/at/- gmail.com

AWT IMAGE
دکتر علی اصغر علیپور
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: a.alipour۰۳۰۱ [at] gmail.com

AWT IMAGE
دکتر سعیدرضا قنبری زاده
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
پست الکترونیکی: ghanbarizades۱ [at] thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر سمانه کاخکی
دکترای تخصصی شیمی دارویی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۰۴۷۵۷۷۵۰۰
پست الکترونیکی: Kakhkis۱ -/at- thums.ac.ir

AWT IMAGE
دکتر خلیل کیمیافر
دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پست الکترونیکی: kimiafarkh[at] mums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۶۵۳۷۲۴۰۹۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=۲BiZpHsAAAA

AWT IMAGE
دکتر علی گرجی
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
عضو مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر- آلمان

پست الکترونیکی: gorjial -AT- uni-muenster.de
https://scholar.google.com/citations?user=eDQ-FEkAAAAJ&hl=en
 

AWT IMAGE
دکتر محمد علی محقق
دکترای تخصصی انگل شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: mohagheghm۱ -/at- thums.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۵۶۸۰۹۸۵۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=eevEtjMAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر جعفر مسافر
متخصص نانوفناوری داروئی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی:  mosafer_۵۸ [/at] yahoo.com

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۹۶۴۰۴۸۲۴۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=CEwuJYAAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر زینب محمد حسینی نوه
فوق دکترای بیوفیزیک محاسباتی
عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر

پست الکترونیکی: zmhoseyni -/at- yahoo.com

AWT IMAGE
دکتر علیرضا موسوی جراحی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
استاد دانشگاه سایمون فریز کانادا

پست الکترونیکی: rmosavi -/at- yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۸۷۴۹۵۲۲۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=۹C۹۴Jx۸AAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر رضا نجفی پور
دکترای تخصصی ژنتیک
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پست الکترونیکی: rnajafipour -/at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۴۲۸۶۲۱۱۶۵۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=VcEFb۳AAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
پروفسور حسین نجم آبادی
متخصص ژنتیک پزشکی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
پست الکترونیکی: hnajm۱۲[at]yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۶۷۰۱۹۱۸۴۵۴
https://scholar.google.com/citations?user=YVvoh۶IAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
میلاد نظر زاده
اپیدمیولوژیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پست الکترونیکی: Nazarzadeh_Milad -/at- yahoo.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۵۰۰۰۸۲۸۰۰
https://scholar.google.com/citations?user=cNvaHwEAAAAJ&hl=en

AWT IMAGE
دکتر محسن نواری
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: Mohsen.navari -/at- gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۳۵۴۰۰۱۷۰۰
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SsMSl۵MAAAAJ

اعضای ویراستار
دکتر فاطمه شکیبایی
ویراستار ادبی

دکتر محسن نواری
ویراستار انگلیسی

دکتر سید محمد احمدی سلیمانی
ویراستار انگلیسی

غلام حیدر تیموری
ویراستار استنادی و صفحه آرا


 

دفعات مشاهده: 19184 بار   |   دفعات چاپ: 3006 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Designed & Developed by : Yektaweb