مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به رشد سریع حوزه های مختلف علم، هدف مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انتشار مقالات معتبری است که مهمترین پیشرفت های علمی مربوط به علوم پزشکی را پوشش می دهند. در این راستا، مقالات مربوط به هر دو حوزه بالینی و علوم پایه پزشکی از اولویت مساوی برای چاپ برخوردارند.

انواع مقالات قابل قبول

این مجله، مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles)،مقالات مروری (Review Article) و مروری سیستمیاتیک  (Systematic Review)، گزارش موردی  (Case Report)، گزارش فنی (Technical Not) و نامه به سردبیر (Letter to Editor)  را برای چاپ می‌پذیرد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://jms.thums.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب