مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- راهنمای نگارش مقاله
شیوه نگارش منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شیوه نگارش منابع در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر اساس سیستم ونکور  است.  برای آگاهی بیشتر  فایل راهنما  را دریافت کنید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://jms.thums.ac.ir/find-1.48.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب