Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهVolume 10, Number 1 (2022-7)


Interpretive structural modeling of health system financing: Donors participation approach
مدلسازی ساختاری تفسیری تأمین مالی نظام سلامت : رویکرد مشارکت‌ خیّرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Background Pain and Anxiety in patients with Burn injury: A cross-sectional study
برسی ارتباط بین درد زمینه ای و اضطراب در بیماران دچار سوختگی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness-based stress reduction therapy on the severity of symptoms and worry in patients with generalized anxiety disorder
اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برشدت نشانه ها و نگرانی بیماران دارای اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of spiritual health education with family participation on health-related quality of life in female adolescents
تاثیر آموزش سلامت معنوی با مشارکت خانواده بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the perception and experience of faculty members of Mashhad University of Medical Sciences of virtual education during the covid-19 epidemic
تبیین درک و تجربه اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش مجازی در زمان اپیدمی کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-management program based on 5A model on self-care and quality of life in hypertensive elderly patients
تاثیر برنامه خود مدیریتی بر مبنای مدل5A بر خودمراقبتی و کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به پرفشار خونی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Hypoxia-Inducible Factor-1 Alpha (HIF-1α) Gene Expression in Heart Tissue and Insulin Resistance Index in Type 2 Diabetic Rats
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژن فاکتور القـاء شـونده بـا هیپوکسـی – یک آلفا (HIF-1α) بافت قلب و شاخص مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of four weeks of resistance training and date pollen extract on gene expression of some of tight junction proteins of the spinal-blood barrier in male rats
تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی و عصاره گرده خرما بر بیان ژن برخی پروتئین های اتصالات محکم سد نخاعی- خونی موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2022-3)


The effect of a combined exercise course on physical fitness, cognitive function and glycemic control in women with type 2 diabetes
تأثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی برشاخص‌های آمادگی جسمانی، عملکرد شناختی و کنترل گلایسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of managed and spontaneous maternal pushing, on pain and duration of the second stage of labor in primipara women
مقایسه زور زدن مدیریت شده و خودبخودی مادر، بر درد و طول مدت مرحله دوم زایمان زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using an electrochemical nanobiosensor based on titanium carbide-carbon nanotubes polymeric nanocomposite for the epithelialovarian cancer early detection
معرفی یک نانوحسگرزیستی الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت پلیمری تیتانیوم کاربید-نانولوله های کربنی جهت تشخیص زودهنگام سرطان اپیتلیالی تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of aerobic training and coriander seed extract on oxidative stress and ATP indices of lung tissue in rats poisoned with hydrogen peroxide
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره بذر گشنیز بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و ATP بافت ریه رت‌های مسموم شده با پراکسید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pressure ulcer prevention care training by tele-nursing on the extent and severity of pressure ulcers in patients with stroke
تاثیر آموزش مراقبت پیشگیری از زخم فشاری به وسیله تله نرسینگ بر میزان و شدت زخم های فشاری در بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain the understanding and experience of people in the community of stigma in the face of corona disease
تبیین درک و تجربه افراد جامعه از استیگما در مواجهه با بیماری کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic removal of the antibiotic Ciprofloxacin from aqueous solutions using Fe-dopedTiO2@Fe3O4 magnetic nanoparticles
حذف فوتوکالیستی انتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe-doped TiO2@Fe3O4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sodium valproate on sex hormones in male rats
بررسی اثر والپرات سدیم بر هورمون های جنسی موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2022-1)


The relationship between social support and hope in cancer patients
ارتباط ابعاد حمایت اجتماعی با امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of time-perspective therapy on cognitive abilities, emotion regulation and alexithymia in depressed teenager girls
اثربخشی درمان مبتنی بر افق زمان بر تواناییهای شناختی، تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در نوجوانان دختر افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health experts' perceptions about health education facilitators in the Iranian health system: A qualitative study
درک کارشناسان سلامت از تسهیل کننده های آموزش سلامت در نظام سلامت ایران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of BASNEF model-based education on nutritional behavior of middle-aged women with overweight and obesity
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بررفتارتغذیه ای زنان میانسال دارای عامل اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the scolicidal and cytotoxic effects of Froriepia subpinnataagainst protoscolex of Echinococcus granulosus in vitro
بررسی میزان سمیت و اثر ضد انگلی گیاه اناریجه (subpinnata Froriepia ) بر روی مرحله پروتواسکولکس انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of camel milk on pain, anxiety and spatial memory in male offspring of female rat model of autism induced by valproic acid
تأثیر شیر شتر بر درد، اضطراب و حافظه فضایی زاده های نر موش صحرایی ماده مدل اوتیسمی القاء شده توسط والپروئیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of period of high intensity interval training on serum IL-4 in schizophrenic male
اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر میزان اینترلوکین 4 سرمی در مردان مبتلا به اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and in-vitro evaluation of an in-situ gel forming of chitosan-based morphine formulation as an intranasaladministrationRunning title: An intranasal in-situ gel forming of morphine
تهیه و ارزیابی برونتنی فرمولاسیون ژلشونده برپایه پلیمرکیتوزان و حاوی مرفین به عنوان یک سامانه دارورسانی از مسیر بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2021-10)


Fear of Covid-19 in Nurses: A Concept Analysis with a Walker-Avant Approach
ترس از کووید-19 در پرستاران: یک مطالعه تحلیل مفهوم با رویکرد واکر و اوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Successful treatment of cardiac tamponade in traumatic penetrating lesion by bed side sonography in emergency department (ED): a case report tamponade treatment in ED
درمان موفق تامپوناد در ترومای نافذ قلبی با سونوگرافی بر بالین در اورژانس: یک گزارش موردی درمان تامپوناد در اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of education based on the Pender model on school life quality of the high school students
اثربخشی آموزش بر اساس مدل پندر بر ابعاد کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spiritual health and self-efficacy in women referring to cultural centers in Mashhad
رابطه بین سلامت معنوی با خودکارآمدی در زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a structural model of women's sexual performance based on self-concept and identity through the mediation of BMI
تدوین مدل ساختاری عملکرد جنسی زنان بر اساس خودپنداره و هویت با میانجی‌گری نمایه توده بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the serum procalcitonin level as a biomarker in patients with suspected appendicitis referred to academic hospitals of Gorgan, 2020
بررسی سطح سرمی پروکلسی تونین به عنوان یک بیومارکر در بیماران مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی گرگان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of carotid artery intima-media thickness (CIMT) and acute serum adropin and nitric oxide response after exercise in athletes and non-athletes
مقایسه ضخامت شریان کاروتید و پاسخ حاد آدروپین سرم و نیتریک اکساید پس از فعالیت ورزشی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Gingerol on reduction of oxidative stress-induced cytotoxicity and apoptosis in human adipose tissue and rat bone marrow -derived mesenchymal stem cells
کاهش سایتوتوکسیسیتی و آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان و مغز استخوان موش صحرایی بوسیله جینجرول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2021-7)


Factors Associated with Vestibular Disorders in Patients with Sensorineural Hearing Loss Due to Acute Acoustic Trauma: A brief report
عوامل مرتبط با اختلالات وستیبولار در مبتلایان به کم شنوایی حسی عصبی ناشی از ترومای حاد آکوستیک : یک گزارش کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioremediation of saline effluents by using Chenopodium quinoa in laboratory scale
تصفیه زیستی پسابهای شور با استفاده از گیاه کینوا در مقیاس آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of telephone counseling with question and answer and educational CD and pamphlets on self-care behaviors of patients with type 2 diabetes
مقایسه دو روش آموزشی مشاوره تلفنی به همراه پرسش و پاسخ و پمفلت به همراه سی‌دی آموزشی بر رفتارهای خودمراقبتی مبتلایان به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of transformational and transactional leadership styles training for head nurses on job satisfaction of staff nurses
بررسی تاثیرآموزش سبک رهبری تحول گرا و تبادل گرا به سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a health financing model in the Ministry of Health and Medical Education with a donors social participation approach
طراحی الگوی تأمین مالی نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رویکرد مشارکت‌ اجتماعی خیّرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Synergistic effectiveness of transcranial direct current stimulation with cognitive behavior therapy on appearance schemas and weight self-efficacy lifestyle in obese people
اثربخشی هم‎افزایی روش های تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه و درمان شناختی رفتاری بر طرحواره های ظاهر و سبک زندگی کارآمدی وزن افراد مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aloe Vera Extract on Immunologic Stress in Active Girls Following an Exhaustive CrossFit Exercise
تأثیر مصرف عصاره گیاه آلوئه‌‎ورا بر پاسخ ایمونولوژیک دختران فعال جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز کراس‌فیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of curcumin on viability and P21 and Bcl-2 genes expression of the human anaplastic thyroid Carcinoma cells line (SW-1736)
تاثیر سیتوتوکسیک کورکومین (curcumin) بر توان زیستی و میزان بیان ژن های p21 و Bcl-2 در رده سلولی کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان (SW-1736)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2021-2)


Lumbar Sympathetic Block for resistant to treatment causalgia in patient with opioid dependence.
بلوک سمپاتیک کمری در دردهای مقاوم به درمان کوزالژی در بیمار با وابستگی به داروهای مخدری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emancipatory knowing: Hidden necessity
دانش رهایی بخش در پرستاری: ضرورتی پنهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between health-promoting lifestyle and social competence with the meditative role of academic adjustment of the students of Mazandaran University of Medical Sciences: A Descriptive-Analytical Study
ارتباط سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کفایت اجتماعی با نقش میانجی سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental study: Investigation of graphene oxide nanoparticles effect on increasing the thermal effect of ultrasound waves on water for thermal therapy of cancer cells
تاثیر حضور نانوذرات اکسید گرافن در افزایش اثر حرارتی امواج فراصوت بر آب به منظور درمان گرمایی سلول های سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a period of aerobic exercise with moderate intensity on zonulin and interleukin-6 in obese sedentary adolescent boys
تأثیر یک دوره فعالیت هوازی با شدت متوسط بر سطوح زنولین و اینترلوکین-6 در نوجوانان پسر چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors for cardiovascular diseases and smoking pattern: Cross-sectional analysis of the initial phase data of the Ravansar cohort study
عوامل خطر بیما ری های قلبی- عروقی و الگوی مصرف سیگار: تحلیل مقطعی از داده های فاز اولیه مطالعه کوهورت روانسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Twelve weeks of resistance training intervention on serum levels of some apoptosis markers in elderly men
مداخله دوازده هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی برخی از نشانگرهای آپوپتوزیس در مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of citric acid on p53 and p21 genes expression of the human colorectal Adenocarcinoma cell line
تاثیر اسید سیتریک بر بیان ژن های p53 و p21 در سلول های آدنوکارسینومای روده بزرگ انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2020-12)


Investigation of factors affecting adolescent sex education in Torbat Heydariyeh (2019-2020)
بررسی عوامل مؤثر بر تربیت جنسی دانش آموزان نوجوان شهرستان تربت حیدریه در سال 1398-1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on the theory of planned behavior on the risk of infectious residues among health workers working in health centers
تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بین کارکنان سلامت شاغل در مراکز جامع سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high-intensity interval training and high-intensity resistance training on the Lipid profile and body composition in overweight and obese men
تاثیر تمرین تناوبی و مقاومتی بر نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Skill Training based on Dialectical Behavior Therapy on emotional regulation, social avoidance and distress in Adolescents with Social Anxiety Disorder
اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجانی، پریشانی و اجتناب اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of extract of Dunaliella salina L. on the expression of Bax in glioblastoma cancer cell Line
اثر عصاره جلبک دونالیلا سالینا برروی میزان بیان ژن Bax در رده سلولی سرطان گلیوبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of extremely low-frequency Electromagnetic field and Betaine on in vitro osteogenic differentiation of human adipose tissue derived-mesenchymal stem cells
مقایسه‌ی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین و بتایین بر تمایز استخوانی سلول‌های بنیادی چربی انسانی در شرایط کشت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the impact of counseling with an approach based on acceptance and commitment therapy on self-efficacy of choosing vaginal delivery in primigravid women
بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی زایمان طبیعی در زنان نخست باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance, Resistance and Concurrent training on the Function of the cardiac of healthy middle-aged women
تاثیر تمرین استقامتی، مقاومتی و همزمان بر عملکرد قلب زنان میانسال سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2020-11)


Concept analysis of ostomy acceptance based on Rodgers approach
تحلیل مفهوم پذیرش استومی بر اساس رویکرد راجرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High contamination of soil with Cryptosporidium oocysts in public places of Tabriz
آلودگی بالای خاک با اووسیست های کریپتوسپوریدیوم در اماکن عمومی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Premarital educational needs of couples referring to Taybad health center
نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از نظر زوجین مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان تایباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Extended Spectrum β-Lactamase- (ESBL-) Producing Gram Negative Bacilli isolated from Clinical Samples of hospitalized Patients in a hospital in Gorgan
بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باسیل های گرم منفی مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در یک بیمارستان در گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of health-promoting behaviors in pregnant women referred to Jiroft Ayatollah Kashani Hospital in 2019
پیش بینی کننده های انجام رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی شهر جیرفت در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of productivity loss in traffic accident victims
بررسی بهره‌وری از دست‌رفته در مصدومین حوادث ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Education based on the Health Belief Model in taking the preventive behaviors for breast cancer among female health workers
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در بین بهورزان زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of TEM beta-lactamase gene in Pseudomonas aeruginosa and Imipenem Effect on Expression of TEM Gene by Real-Time PCR from Burn Wound Samples
بررسی حضور ژن بتالاکتامازی TEM از باکتری سودوموناس آئروژینوزا در زخم های سوختگی و اثر ایمی‌پنم بر بیان این ژن با روش Real-time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2020-8)


Nursing profession: a pragmatic discipline
پرستاری؛ یک دیسیپلین پراگماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of particulate matter concentration from dust storms and its relationship with interleukin 6 in healthy individuals in Zahedan
بررسی غلظت ذرات معلق ناشی از طوفان‌های گرد و غباری و ارتباط آن با اینترلوکین 6 در افراد سالم شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Antibiotic Resistance pattern of Uropathogenic Bacteria Isolated from Urine Samples in Kalaleh, North-East Iran
بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های یوروپاتوژن جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان کلاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of aerobic training and octopamine on HSP70 and Caspase-3 protein expression in brown adipose tissue in rats received deeply heated oil treatment
تاثیر تمرین هوازی و اکتاپامین بر پروتئین HSP70 و Caspase-3 در بافت چربی قهوه ای رت های تغذیه شده با روغن های حرارت دیده عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of effective parameters on the suspension durability of green synthesis silver nanoparticles and evaluation their antimicrobial effect
اثر ضد میکروبی و پارامترهای موثر بر پایداری نانو ذرات نقره سنتز شده با استفاده از گیاه پونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on expression of Preventive Behaviors concerned with Brucellosis in Farmers
تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماری تب مالت در بین دامداران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of maternal nutritional behavior for children 6 to 12 months with FTT based on social cognitive theory
تعیین کننده های رفتار تغذیه ای مادران دارای کودک 6 تا 12 ماهه مبتلا به اختلال رشد بر اساس نظریه شناختی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Social Vulnerability to the adverse effects of air pollution: A case study: Sistan Plain
بررسی میزان آسیب پذیری اجتماعی در برابر اثرات زیان آور آلودگی هوا: مطالعه ی موردی: دشت سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2020-2)


Effect of Medicinal plant of roses on sexual dysfunction of female and male subjects: A systematic review of clinical trials
تاثیر گیاه دارویی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان: مرور نظامند مطالعات کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of anabolic androgenic steroid use among male and female body builders of Torbat Heydariyeh in 2018
بررسی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز زن و مرد شهرستان تربت‌حیدریه در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Distribution of Toxicity Unit Index and Environmental Risk Assessment of Some Heavy Metals in Industrial Dust of Ardakan county Based on Geostatistical Analysis in 2018
توزیع مکانی شاخص واحد سمیت و ارزیابی ریسک محیط زیستی برخی فلزات سنگین در غبار صنعتی شهرستان اردکان بر اساس تجزیه و تحلیل های زمین آماری در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying Contamination Rate of Local Lactic cheese with Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in Gorgan in 2017
بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی محلی به باکتری های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز در شهرستان گرگان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Compassion Focused Therapy on blood cortisol levels and self-control in drug abusers
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان متمرکز بر شفقت بر سطح کورتیزول خون و خود کنترلی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' Experiences of Using Hospital Information Systems: A Qualitative Study
تجارب پرستاران از به کارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal parenting styles and its relationship with emotional-behavioral problems in children with autism spectrum disorder referred to the autism center of Tabriz university of medical sciences
شیوه های فرزند پروری مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of menstrual health education in peer group on menstrual health behaviors in adolescents: A randomized clinical trial study
تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی به روش گروه همسالان بر رفتارهای بهداشت قاعدگی نوجوانان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2019-12)


Ethical competence in nursing: A concept analysis with Walker and Avans approach
صلاحیت اخلاقی در پرستاری: یک مطالعه تحلیل مفهوم با استفاده از رویکرد واکر و اوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of socio-demographic characteristics of infertile men and women with their attitude towards donation procedures
بررسی ارتباط مشخصات فردی- اجتماعی زنان و مردان نابارور با نگرش نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between temper and professional skepticism in auditors
بررسی رابطه بین مزاج و تردید حرفه ای حسابرسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Planned Behavior Theory-Based Education on Promotion of Physical Activity in Female Workers
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر ارتقاء فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediatory role of perceived parenting style in relationship between motivational structure and personality traits of adolescents
نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-cancer Risk Assessment of Nitrate in Drinking Water of Urban and Rural areas of Zahedan City in 2018
ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of methanolic extract of pomegranate peel on cytotoxicity induction and PDGF gene expression in cervical cancer (Hela cell line)
بررسی تاثیر عصاره متانولی پوست انار بر القای سمیت سلولی و بیان ژن PDGF در رده سلولی سرطان دهانه رحم (Hela)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of leech therapy on Blood Lactate Level and Pain Perception Index in Athletes following an Exhausting Physical Activity
تأثیر زالودرمانی متعاقب یک فعالیت بدنی درمانده ساز بر میزان لاکتات خون و شاخص ادراک درد در ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2019-9)


The role of Tachykinins in health and disease
نقش تاکی کینین ها در سلامت و بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Users' Views on the Benefits of Using the Picture Archiving and Communication System (PACS) in hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences in 2016
بررسی دیدگاه کاربران نسبت به مزایای بکارگیری سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the relationship between meteorological parameters and PM2.5 changes using AQI index in Mashhad from 2014 to 2016
بررسی ارتباط پارامترهای هواشناسی با روند تغییرات PM2.5 بر اساس شاخص AQI در مشهد طی سال های 95-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bacterial Contamination in Dental Unit Water Lines in Zahedan in 2016-2017
بررسی آلودگی میکروبی آب مصرفی یونیت های دندانپزشکی شهرستان زاهدان در سال 1396-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of Sea anemone (Stichodactyla haddoni) mucus on prostate cancer PC3 cell line
بررسی اثرات موکوس شقایق دریایی (Stichodactyla haddoni )بر رده سلولی PC3 سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Peer Education on Diet Adherence Among Elderly Hypertensive Clients
تاثیر آموزش همتا بر تبعیت از رژیم غذایی در سالمندان مبتلا به هایپرتانسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks High Intensity Interval Training (HIIT) and Caffeine Intake on Glycemic Indices and Insulin Resistance in Wistar Diabetic Male Rats
اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کافئین بر شاخص‌های گلایسمی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of surface runoff quality in Zahedan for irrigation usage
بررسی کیفیت رواناب های سطحی شهر زاهدان برای مصارف آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2019-5)


New Aspects of Bilirubin Effects in Health and Disease: a Review
اثرات بیلی روبین در سلامت و بیماری: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Very Rare Case Report of Neuroendocrine Tumor of the Inguinal Node
گزارش یک مورد بسیار نادر از تومور نورواندوکرین در گره لنفاوی ناحیه اینگوینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring and Zoning of PM2.5, PM10 and VOCs Concentration in Air of Gorgan City in 2016
پایش و پهنه بندی غلظت PM2.5، PM10 و VOCs در هوای شهر گرگان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ satisfaction with hospital services after the implementation of health sector evolution plan in Iran: a case study of educational hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences
رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the amount of fatty acids and aflatoxin in traditional sweet samples of Yazd in 2018
بررسی فراوانی اسیدهای چرب و آفلاتوکسین در نمونه های شیرینی سنتی شهر یزد در سال1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Water Quality of Mashkyd Dam Lake in Sib Suran City Using National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) and Iran Water Quality Index for Surface Water Resources-Conventional Parameters (IRWQISC)
بررسی کیفیت آب دریاچه سد ماشکید شهرستان سیب وسوران با بهره‌گیری از شاخص کیفیت آب و شاخص کیفیت آب‌های سطحی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of the Persian version of the internet gaming disorder-20 Test among the students of Tabriz University of Medical Sciences
روایی سنجی نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of diabetes by using a data mining method based on native data
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از روش‌های مبتنی بر داده‌کاوی با تکیه بر داده های بومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2019-3)


Direct Study of the Particle Differential Mobility Analyzer (DMA) Systems: a review article
بررسی سیستم‌های تحلیل‌گر دیفرانسیلی تحرک الکتریکی ذرات: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the association between the use of psychiatric drugs and addictive substances and related factors among medical students of Azad University in Zahedan
بررسی همبستگی مصرف داروهای اعصاب و روان با مواد اعتیاد آور و فاکتورهای مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role of Self-Efficacy and Parenting Style of Mothers as Predictors of Anxiety in Preschool Children
بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education based on the Health Belief Model in Reducing the Risk Factors of the Brucellosis in Torbat Haydariyeh
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در کاهش مؤلفه‌های خطر بیماری تب مالت در دامداران شهرستان تربت‌حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Health Literacy and Theory of Planned Behavior with Self-Care Behaviors in Type 2 Diabetic Patients
رابطه سواد سلامت و نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats
اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش‌های صحرایی مسموم شده با ناندرلون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of motivational interviewing on the success of exclusive breastfeeding in Primiparous women: A randomized clinical trial
تاثیر مصاحبه انگیزشی بر میزان موفقیت شیردهی انحصاری در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of lipid nanoparticles containing silibinin anti-cancer drug on the growth of breast cancer MCF-7 cell line
بررسی اثر نانوذرات لیپیدی حاوی داروی ضد سرطان سیلیبینین بر مهار رشد سلولی در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2018-12)


The trend of population aging and planning of health services for the elderly: A review study
بررسی روند سالمندی و لزوم برنامه ریزی خدمات سلامت برای سالمندان: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Anthropometric Indices of Termed Newborns in Torbat Heydarieh as compared to the global Standards within 2017-2018
بررسی شاخص‌های تن سنجی نوزادان ترم متولد شده در شهرستان تربت حیدریه و مقایسه آن با استانداردهای جهانی در سال های 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting preconception care in married women participating in premarital educational courses: Application of planned behavior theory
عوامل موثر بر دریافت مراقبت های پیش از بارداری در بین مزدوجین زن شرکت کننده در کلاس های آموزش قبل از ازدواج: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Coronary Artery Disease using Neuro-fuzzy-based Method
تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از روش مبتنی بر عصبی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methimazole-Induced Hypothyroidism on fertility in female Rats
اثر کم کاری تیروئید القا شده با مصرف متی مازول بر میزان باروری در موش ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of combined physical training (endurance, strength) with and without flaxseed on the levels of estrogen, lipid and body composition of inactive menopausal women
مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, expression, purification and the study of immunotherapy status of TGFαL3-SEB chimeric protein in breast cancer treatment
کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی وضعیت ایمنوتراپی پروتئین کایمریک TGFαL3-SEB در درمان سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic process using magnesium oxide nanoparticles for amoxicillin removal from aqueous solution
فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات اکسید منیزیم در حذف آنتی-بیوتیک آموکسی سیلین از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-9)


The effects of common herbal extracts on epilepsy: a review article
اثرات عصاره های گیاهی رایج بر تشنج و صرع : یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the environmental health and safety status of primary schools in Torbat Heydariyeh city in 2016-2017
بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between symptoms of paranoid, schizoid and schizotypal personality disorder whit impaired theory of mind
رابطه نشانه های اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی با نقص نظریه ذهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the knowledge and attitude of students of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences toward e-learning
بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of fluoride in potable water resources in Torbat Heydariyeh City in 2016-17
بررسی میزان فلوراید در منابع آب شرب شهرستان تربت حیدریه در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of several determinative factors on gastric cancer morbidity in Aghbulagh Village, Meshgin Shahr –Ardabil Province: A case control study
بررسی برخی عوامل موثر بر ابتلا به سرطان معده در روستای آغبلاغ مشگین شهر اردبیل : یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Diabetes using Artificial Neural Network and Neuro-Fuzzy approach
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization and comparison of three commercial carriers for efficient transfection into the peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
بهینه سازی و مقایسه سه حامل تجاری درترانسفکشن موثر به سلول‌های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-4)


Uncommon Conjunctivitis Following Anal Fissure Surgery: A Report of Three Cases
کنژونکتیویت غیر معمول متعاقب جراحی فیشر آنال: گزارش سه مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of related factors with self-care and self-efficacy in heart failure patients
عوامل مرتبط با خودمراقبتی و خودکارآمدی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative content analysis of published nursing-midwifery articles in Iranian medical journals
تحلیل محتوای کمی مقالات پرستاری مامایی چاپ شده در مجلات علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Religious Attitude and Mental Health among Hamadan Universities Students
ارتباط نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه‌های شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Cuminum Cyminum essence in preventing the growth of Listeria monocytogenes in the minced meat of Schizothorax Zarudnyi
خاصیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز و نیسین بر جمعیت لیستریا مونوسیتوژن تلقیح ‌شده در گوشت چرخ شده‌ی ماهی شیزوتوراکس زارودنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Checking Psychometric properties of the Persian version of Lifelong Learning Tool using Weighted Least Square method
بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی ابزار ارزیابی یادگیری مادام العمر به روش کمترین مربعات وزنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Stress Management Training on Life Quality and Occupational Burnout among Firefighters of Tehran
اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی آتش نشانان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phenotypic and genotypic evaluation of resistance to quinolone antibiotics in clinical Escherichia coli isolated from urinary tract infection of hospitalized patients in Tehran, Iran in 2017
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های کینولون در ایزوله‌های بالینی اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری افراد بستری در بیمارستان های شهر تهران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2018-3)


MALAT1 as a new biomarker in cancer biology
بیان ژن MALAT1 بعنوان یک نشانگر زیستی جدید در بیولوژی سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effect of drug tolerance due to chronic administration of morphine and salicylate on synaptic plasticity
بررسی اثر تحمل دارویی ناشی از مصرف مزمن مرفین و سالیسیلات بر شکل پذیری سیناپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Root Causes and the Ways of Rodent Outbreaks Control: case Study
شناسایی علل و راه های مقابله با حمله موش ها: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of relaxation and instrumental music by Arnd Stein on quality of sleep and happiness among ageing women
اثر موسیقی آرامش بخش و بی کلام آرند اشتاین بر کیفیت خواب و شادکامی زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of combination of honey, ostrich oil and propolis on skin wound healing in rats
مقایسه اثر موضعی عسل و ترکیبات آن بر بهبود زخم پوست در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of problem base learning (PBL) on anesthesiology students' learning in emergency medicine course
مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر حل مسئله با روش سخنرانی و ارائه اسلاید بر میزان یادگیری درس فوریتهای پزشکی دانشجویان هوشبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of propolis extract on pain induced by formalin in male mice
اثر تجویز خوراکی عصاره پروپولیس بر درد التهابی القا شده با فرمالین در موش های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the efficiency of almond shell ash as a natural adsorbent versus commercial activated carbon in removal of basic red 18 dye from aqueous solutions
بررسی مقایسه ای کارایی خاکستر پوست بادام و کربن فعال تجاری در حذف رنگ بازی قرمز 18 از پساب نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-10)


The Role of central neuroimmune activation in neuropathic pain and opioid Tolerance/Hyperalgesia
نقش سلول‌های گلیا در ایجاد دردهای نوروپاتی و بروز پدیده تحمل / پردردی اپیوئیدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group therapy based on Acceptance and Commitment (ACT) on loneliness and psychological adjustment in women after divorce
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی و سازگاری روان‌شناختی زنان مطلقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antioxidant effects of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa with Vitamin C on renal tissue oxidative stress parameters in rats
مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های آبی- الکلی زردچوبه و سیاه دانه با ویتامین ث بر شاخص های آسیب اکسیداتیو کلیه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Performance of Hospitals in Torbat Heydarieh City Based on the PABON LASSO Model and its Relative Comparison with National Standards
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های نهم‌دی و رازی شهرستان تربت حیدریه براساس مدل پابن لاسو و مقایسه تطبیقی آن با استانداردهای کشوری در سال-های 1393-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AS1411 Aptamer-Mediated Targeted Drug Delivery of Doxorubicin-loaded PLGA Nanoparticles to Cancer Cells through Cell Surface Nucleolin
اثر نوکلئولین غشایی به عنوان یک گیرنده اختصاصی جهت دارورسانی هدفمند نانوذرات پلی لاکتیک- پلی گلایکولیک اسید حاوی داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین و هدفمند شده با آپتامر AS1411 به سلول های سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Deregulated miRNAs by Human Papilloma Virus on Gene Expression Profiles of Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck
بررسی اثرات تغییر بیان ریز آر ان ای های سلولی ناشی از ویروس پاپیلوم انسانی در سلول های سرطانی سنگفرشی سر و گردن در سطح پروفیل بیان ژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of blaPER ، blaVEB، blaCTX-M، tetA and tetB genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitalizes patients in Tehran
بررسی فراوانی ژن های blaPER، blaVEB، blaCTX-M، tetA و tetB در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های تهران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of sono-nanocatalytic process using 𝛾-Fe2O3 for Penicilin antibiotic removal by response surface methodology
بهینه سازی فرایند سونوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات Fe₂O3-𝛾 در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین به روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-6)


Reducing the Theory-Practice Gap Using Clinical Nurse Scholar Model
کاهش شکاف آموزش- بالین با استفاده از مدل پرستار پژوهشگر بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Burnout among Nurses Working in ICUs affiliated to the educational and therapeutic centers of Mashhad University of Medical Sciences
فرسودگی شغلی در بین پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه وابسته به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-efficacy and despair in elementary students: a pilot study
رابطه خودکارآمدی و ناامیدی در دانش آموزان مقطع ابتدایی: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of serologic markers and levels of liver enzyme in Hepatitis B patients of Ahvaz city in 2014
بررسی شاخص های سرولوژیکی و سطوح آنزیم های کبدی در مبتلایان به هپاتیت مزمن ب شهرستان اهواز در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Gold and Copper nanoparticles on negative bacillus bacteria causing urine infection (MDR)
تأثیر نانوذرات طلا و مس بر باسیل های گرم منفی مسبب عفونت های ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Hope-Therapy on Hope and Dysfunctional Attitudes in HIV Positive Patients
اثربخشی امید درمانی گروهی بر امیدواری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران HIV مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of regular aerobic training on oxidative damage markers of lipids and proteins in rats exposed to radiation emitted by the Wi-Fi router
اثر تمرین هوازی منظم بر شاخص‌های آسیب اکسیداتیو لیپیدها و پروتئین ها در رت های مواجهه یافته با اشعه ساطع شده از روتر Wi-Fi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of short abdominal skin to skin and Kangaroo contact after birth on state and trait anxiety
مقایسه‌ی تماس پوستی کوتاه مدت شکمی و هم آغوشی (کانگورویی) بر شدت اضطراب آشکار و پنهان مادران پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-4)


The Role of Peripheral glycine receptors in cannabinoid-induced feeding
نقش گیرنده‌های محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرنده‌های کانابینوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aquatic Exercise on Quality of Life, Body Mass index and cardiovascular Markers in Middle-aged Women: a pilot study
اثر ورزش در آب بر کیفیت زندگی، توده بدنی و شاخص‌های قلبی زنان میانسال: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Stress Management Group Therapy in job‌ stress and self-efficacy of nurses
تاثیر گروه درمانی مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Mangrove Leaves (Avicennia marina) on the Antioxidant Enzyme Activities of the Ovarian Tissue in Diabetic Rats
اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-care behaviors based on evidence-based education on the severity of dysmenorrhea amongst girls
تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی به شیوه آموزش مبتنی بر شواهد بر شدت درد های قاعدگی دختران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of Self-Differentiation with Stress-Coping Strategies and Suicide in Patients with Mood Disorders
ارتباط خود متمایزسازی با راهبردهای مقابله با استرس و خودکشی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) in Parental stress and Self Efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation
اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital in male Wistar rats
اثر عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب‌ القاشده با پنتوباربیتال در موش صحرایی ویستار نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2017-1)


The Effect of Unified Transdiagnostic Treatment on Anxiety Disorders and Comorbid Depression: Single-Case Design
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اختلالات اضطرابی و افسردگی همایند: طرح تک موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth pattern in Breast-fed and bottle-fed children in Neyshabur and comparison with National Center for Health Statistics indices in 2016
الگوی رشد کودکان تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک شهرستان نیشابور و مقایسه آن با شاخص‌های مرکز ملی آمار سلامت در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of obesity and overweight in students of Tehran University of medical sciences in 2015
بررسی اضافه وزن و چاقی در دانشجویان علوم پزشکی تهران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Continuous Parameters on the Diagnosis of Coronary Artery Disease Using Artificial Neural Networks
بررسی تأثیر پارامترهای پیوسته در تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of Sexual Functioning Disorders amongst Postmenopausal women referring to health centers of Torbat Heydariyeh in 2016
بررسی وضعیت اختلال عملکرد جنسی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت‌حیدریه در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of aerobics on Anxiety in Children with Cancer
تاثیر حرکات ایروبیک بر اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of premarital Counseling on marriage expectation among students of university of Medical Sciences
تاثیر مشاوره پیش از ازدواج بر انتظار از ازدواج در بین دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alcoholic extract of Prosopis farcta on weight, blood glucose and gene expression of Pyruvate Kinase in Diabetic Rats (Type1)
تاثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه جغجغه بر وزن، میزان گلوگز خون و بیان ژن پیرووات کیناز در موش های صحرایی دیابتی نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-10)


Traumatic Chylothorax: A case report
شیلوتوراکس ناشی از ضربه: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antibiotic resistance profiles of Enterococci isolated from different clinical specimens in Qaem hospital, Mashhad
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی انتروکوک‌های جدا شده از نمونه‌های بیمارستان قائم مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the environmental health and safety status of governmental and non-governmental primary schools in Kashmar in 2015-2016
مقایسه وضعیت بهداشتی و ایمنی مدارس غیر انتفاعی و دولتی مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain intensity, labor duration and satisfaction of labor between anesthesia with fentanyl injection and anesthesia with water injection in women undergoing vaginal delivery
مقایسه شدت درد، طول زایمان و رضایتمندی از زایمان در روش بیحسی با تزریق فنتانیل و آب مقطر در زنان با زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of unripe fruit powder of Momordica charantia on serum malondialdehyde in rats fed a high-fat diet
اثر پودر میوه نارس گیاه موموردیکا کارانتیا بر مالون‌دی‌آلدئید سرم در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Emotion Regulation Training on Mental health in Mothers of Children with attention deficit/hyperactivity Disorder
تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان مادران دارای کودک بیش فعال- نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness therapy in sleep quality and mental health of women with insomnia disorder
اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و سلامت روان زنان مبتلا به اختلال بی‌خوابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between perfectionism, positive and negative affection and suicidal ideation in students with obsessive tendencies
رابطه کمال‌گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-7)


Indices of a Healthy Society according to the Quran: Health Promotion Guidelines
شاخص‌های جامعه سالم از منظر قرآن، راهبردهای ارتقاء سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between quality of sleep and quality of life in women referred to health centers
ارتباط اختلال خواب با کیفیت زندگی در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of oral and dental status and its related factors in the elderly in Torbat Heydariyeh in 2015
بررسی وضعیت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تربت‌حیدریه در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the environmental health status of mosques in Tabas in 2015
بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر طبس در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of basic red 18 removals from aqueous solution using peanut shell ash
بررسی حذف رنگ بازیک رد 18 از محلول‌های آبی با استفاده از خاکستر پوست بادام‌زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Spiritual Support of caregivers on quality of life of children aged 8-12 with leukemia
تأثیر مداخله معنوی مراقبین بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of chemical quality and stability indices of drinking water in rural areas of Taybad City in 2015-16
بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب شرب روستایی شهرستان تایباد در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The review process of manuscripts in Journal of Torbat Heidariyeh (Journal of Health Chimes) Editorial
فرایند بررسی مقالات در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (مجله طنین سلامت) سخن سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-4)


Letter to Editor
نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of exercise training on RBP4 Serum Levels and Insulin Resistance in women with type II diabetes
تأثیر تمرینات ورزشی برسطوح RBP4 سرمی و میزان مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the frequency of Staphylococcus aureus carriers and its methicillin-resistant pattern in Torbat Heydariyeh hospitals staff in 2013
فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن در کارکنان بیمارستان‌های تربت‌حیدریه سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Professional life among Nurses of hospitals in Torbat Heydariyeh city in 2016
کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران بیمارستان‌های شهرستان تربت‌حیدریه در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationshipe Between Job Stress and Work Ability of midwives working in Health Centers of Mashhad City in 2013
رابطه استرس شغلی با توانایی انجام کار در بین ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the status of Emotional Intelligence in the Students of Mashhad University of Nursing and Midwifery in 2010
بررسی وضعیت هوش هیجانی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Cognitive-behavioral Group Therapy on Achievement Motivation and Academic Failure students among students of university of medical sciences
تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر انگیزه پیشرفت و افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Melia azedarach core and fruit adsorbent for removal of Methylene blue from synthetic wastewater
بررسی کارایی جاذب هسته و میوه زیتون تلخ در حذف رنگ متیلن‌بلو از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spiritual education on depression, anxiety and stress of caregivers of children with leukemia
تأثیر آموزش معنوی– مذهبی بر افسردگی، اضطراب، استرس و سلامت معنوی مراقبین کودکان مبتلا به لوسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2016-1)


Investigation of respiratory problems and Spirometric parameters in workers of auto parts manufacturing industry
بررسی شاخص های اسپیرومتری و مشکلات ریوی کارگران شرکت ساخت قطعات خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Entrepreneurial Attitude among Staff of University of Medical Sciences
رابطه رفتار شهروندی سازمانی و نگرش کارآفرینانه کارکنان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of psychological disorders profile (anxiety, depression and psychological distress) in adult population of Isfahan province
بررسی وضعیت اختلالات روانی (اضطراب ، افسردگی و پریشانی روانی) در جمعیت بزرگسال استان اصفهان سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Fluoride Concentration in Rural Drinking Water Resources of Bardaskan County Using Geographic Information System (GIS) in 2014
بررسی میزان فلوراید منابع آب شرب روستایی شهرستان بردسکن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Nausea and Vomiting in Pregnant women with Social Support and Marital Satisfaction
ارتباط تهوع و استفراغ با حمایت اجتماعی و خشنودی زناشویی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of meta-cognitive therapy on metacognitive beliefs in patients with post-traumatic stress disorder
اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status anxiety and related factors in hemodialysis patients
بررسی وضعیت اضطراب بیماران همودیالیزی و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان بیرجند سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Continual and Alternative Aerobic Training intensity on Visfatin and RBP4 Serum Levels in Obese Women with Type II Diabetes
تاثیر شدت تمرینات هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح ویسفاتین و RBP4 سرمی زنان چاق دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-10)


Critical realism: an important philosophical perspective for nursing researches
رئالیسم انتقادی: یک دیدگاه فلسفی مهم برای تحقیقات پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-promoting lifestyle and its related factors among health volunteers Mashhad in 2015
سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در رابطین سلامت شهرستان مشهد سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the internal structure of the Cyberchondria severity scale (CSS): A Factor analytic study
ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت سایبرکندوریا: یک مطالعه تحلیل عاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of the Cognitive Ability Level in Children of Mothers with Gestational Diabetes: Data Mining Approach
پیش بینی سطح توانایی های شناختی کودکان مادران مبتلا به دیابت دوران بارداری: یک مطالعه داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stigma in Family caregivers of Patients with Schizophrenia Hospitalized in Ibn-Sina Psychiatric Hospital of Mashhad in 2014-2015
استیگما در مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا مشهد در سال 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Appraisal of Abstracts Presented in the Nursing and Midwifery Congresses in Iran during 2010 -2015
ارزیابی نقادانه چکیده مقالات کنگره‌های پرستاری و مامایی ایران طی سال‌های 93-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Gender Preference, Birth Interval and Sex Composition on Fertility Behavior
ارتباط ترجیح جنسی، فاصله موالید و ترکیب فرزندان بر رفتار باروری زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antinociceptive effect of hydroalcoholic extracts of Scrophularia striata Boiss. On mice using hot plate test
اثر عصاره‌ی هیدرو‌الکلی گیاه تشنه‌داری (. Scrophularia striata Boiss) بر کاهش درد با استفاده از آزمون صفحه‌ی داغ در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-7)


Systematic Concept Analysis
تحلیل مفهوم نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of demographic characteristics couples premarital counseling center before marriage in Torbate Heydariyeh during the years 2014-2015
ویژگی‌های دموگرافیک زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت‌حیدریه طی سال‌های 1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of chemical quality of water wells around the Mashhad's old landfill site in 2014
مقایسه ی کیفیت شیمیایی آب چاههای پیرامون محل قدیم دفن زباله‌ی مشهد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Culture and Organizational Citizenship Behavior among Staff of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences in 2015
رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of happiness status and its related factors in students of Birjand University of Medical Sciences in 2013
بررسی وضعیت شادکامی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of knowledge and attitude towards reproductive donation procedures between recipient and non-recipient infertile couples at Mashhad Infertility Center
مقایسه آگاهی و نگرش زوجین نابارور گیرنده و غیر‌گیرنده نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری در مرکز ناباروری مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of Elaeagnus Angustifolia on infarct tissue volume and neurologic deficits in rat stroke model
اثر عصاره‌ی آبی سنجد بر حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص‌های نورولوژیک در مدل سکته مغزی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress management group therapy on job satisfaction and general health in nurses
تاثیر گروه درمانی مدیریت استرس بر رضایت شغلی و سلامت عمومی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-4)


Dealing with challenging behaviors (incivility) in medical sciences students: a review study
رفتارهای چالش‌زا (نامحترمانه) در دانشجویان علوم پزشکی و نحوه مدیریت آن: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angioedema following Captopril intake: A case report
آنژیوادم متعاقب مصرف داروی کاپتو‌پریل: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between hardiness and self-efficacy and personal control in cancer patients
رابطه سخت‌رویی با خودکار‌آمدی و کنترل شخصی در مبتلایان به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amendable barriers in Clinical education from Viewpoints of students and clinical instructors at faculty of nursing and midwifery of Mashhad
موانع قابل اصلاح آموزش های بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job satisfaction and related factors among health center staff in Gonbad kavus city
عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of interfering factors causing false negative result in drug diagnostic testing
بررسی عوامل مداخله گر منجر به پاسخ منفی کاذب در آزمایشات تشخیص اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Corrosion and Scaling Potential in Water Distribution System of Torbat Heydariyeh City in 2012
بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌‌گذاری در شبکه آب شرب شهری شهرستان تربت‌حیدریه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of Berberis Vulgaris aqueous extract and Lovastatin drug on Liver Enzymes in hyperlipidemic mice
اثر عصاره آبی میوه زرشک بر آنزیم های شاخص کبدی در موش های کوچک آزمایشگاهی هیپرلیپیدمیک و مقایسه آن با داروی لواستاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2015-1)


Assessment of Chemical quality of Drinking Water Supplies in Rural area of Neyshabour City in 2014
بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب روستایی شهرستان نیشابور در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on awareness of nurses about disaster management
تاثیر آموزش مدیریت بحران بر میزان آگاهی پرستاران در مدیریت شرایط بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of HER2/neu gene amplification frequency in patients with gastric cancer using MLPA method
بررسی فراوانی جهش‌های مضاعف شدگی ژنHER2/neu در بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از تکنیک تکثیر پروب وابسته به الحاق چندتایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of relationship between work-related musculoskeletal disorders and level of physical activity and body posture of dentists in Mashhad city in 2012-2013
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ارگونومیک وضعیت بدن در دندان‌پزشکان شهر مشهد سال 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the patient safety culture status in Hospitals of Jiroft City in 2014
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌های شهرستان جیرفت در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of client's Education in the Narcotics Anonymous meetings on tendency to use drugs
تاثیر آموزش مدد جویان در جلسات انجمن معتادان گمنام بر گرایش به مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological investigation of Tuberculosis in Torbat Heydariyeh city during 2010-2012
بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل طی سال های 1391-1389 در شهرستان تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictors of drug and alcohol abuse among adolescents
پیش‌بینی‌کننده‌های مصرف مواد و مشروبات الکلی در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-10)


Prevalence of allergic reactions to non-food allergens in residents of Gonabad in 1390
شیوع آلرژی نسبت به آلرژن‌های غیر غذایی در ساکنان شهر گناباد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of intestinal parasitic infections among food vendors referred to Gonbad-e-kavus health central laboratories in 2013
بررسی میزان فراوانی آلودگی‌های انگلی روده‌ای در فروشندگان مواد غذایی مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Viewpoint of Eldery about Their Own Health Status and Related Behaviors in South of Kerman Province in 2013
دیدگاه سالمندان جنوب استان کرمان نسبت به سلامت خود و رفتارهای مرتبط با آن در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the status of data recording in discharge patient's surgical forms in educational hospitals of Zabol and Torbat-jam in 2011
مقایسه وضعیت ثبت اطلاعات در برگه‌های اختصاصی جراحی بیماران ترخیص شده در بیمارستان‌های شهرستان‌های زابل و تربت جام در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing of quality of blood pressure measurement by nurses of Imam Khomeini hospital complex in Tehran in 2010
بررسی کیفیت سنجش فشار خون توسط پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between indices of exposure risk to Nitrogen dioxide and their impact on health of people in Southwest of Iran
مقایسه شاخص های خطر مواجهه با آلاینده دی اکسید نیتروژن بر سلامت شهروندان در جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of HEXACO personality dimensions, D Personality Type and emotions in the quality of life of people suffering from cancer
نقش ابعاد شخصیتی HEXACO، تیپ شخصیتی D و هیجانات در کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Origanum vulgare on blood brain barrier (BBB) permeability and neurologic deficits in rat stroke model’
بررسی اثر پیش تغذیه ای عصاره ی هیدروالکلی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare ) بر میزان نفوذپذیری سدخونی- مغزی و نقص های نورولوژیکی در مدل سکته ی مغزی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-7)


Phytoremediation of by Helianthus plant
گیاه پالایی فلزات سنگین توسط گیاه آفتابگردان: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generalized estimating equations and its application in infantile colic data analysis
معادلات برآورد تعمیم یافته و کاربرد آن در تحلیل داده های کولیک شیرخوارگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self- care pattern related to life style and its related factors among female high school students in Gorgan in 2013
الگوهای خود مراقبتی مرتبط با سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های شهر گرگان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment of SIRJAN Plain Groundwater Resources to Evaluate Their Contamination to Heavy Metals at 2014
بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان از نظر آلودگی به فلزات سنگین در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Neonatal Care Training on Anxiety in Mothers of Premature Infants
آموزشهای مراقبتی دوران نوزادی بر میزان اضطراب مادران دارای نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of PM2.5Concentration in Mashhad City, Iran in 2013
بررسی میانگین مقادیر5/2PMموجود در هوای شهر مشهد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic leaf Extract of Prosopis Farcta on Blood Glucose in Diabetic Rats
تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر میزان گلوگز خون موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of six weeks of core stability exercise on pain and trunk muscle endurance in girl students with chronic non-specific low back pain
تاثیر 6 هفته تمرین ثبات مرکزی بر میزان درد و استقامت عضلات تنه در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-4)


A review of research and articles published on Orexin in the last decade
مروری بر تحقیقات و مقالات چاپ شده در زمینه اورکسین در دهه اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiological features of Malaria in Konarak, Iran (2007 - 2011)
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک مالاریا در شهرستان کنارک طی سال های 1390-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of wastewater treatment plant Specialty and subspecialty Hospital Mehr Ahvaz, Iran
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهر اهواز در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of iodine sufficiency in school children of torbathaydareyeh cite, province 2013
بررسی وضعیت کفایت ید در دانش آموزان 8تا 10ساله شهرستان تربت حیدریه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Maximal Aerobic Capacity (VO2-max) and Study of its Associated Factors among Industrial Male Workers in Snandaj city/Kurdistan Province2013
برآورد حداکثر ظرفیت هوازی (VO2-max) و مطالعه عوامل تاثیر گذار بر آن در کارگران مرد کارخانجات صنعتی سنندج در استان کردستان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Congenital Phenylketonuria in Neonates Born in Torbat-E- Heydarieh during 2011-2013
بررسی میزان شیوع بیماری فنیل کتونوری درنوزادان متولد شده در شهرستان تربت حیدریه طی سال های 1392 -1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Frequency and Risk factors in the Academic Failure in Students that living in dorms of Golestan University of Medical Sciences & Health Sciences in Year 2011-2012
بررسی فراونی و عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی91 -1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Tehran University of Medical Sciences Faculty Members’ Viewpoints about the Teachers’ Evaluation System: A Qualitative Study
دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد نظام ارزشیابی استاد مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2014-1)


An Investigation of the Perceived Barriers of Fruit and Vegetable consumption among Female High School Students in Gochan, 2013
بررسی موانع درک شده مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Knowledge, Attitude and Practice Educational Needs of Health Care Providers (Behvarzan) Working toward Maternal Health in Health Networks in Saveh
ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد نیازهای آموزشی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان ساوه در زمینه سلامت مادران باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Program on Knowledge, Attitudes and Preventive Behaviors of Disease Transmission in Patients with AIDS
تأثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش و رفتار های پیشگیرانه از انتقال بیماری در مبتلایان به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Program based on BASNEF Model on Healthy Lifestyle of Taxi Drivers in Langroud
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر سبک زندگی سالم رانندگان تاکسی شهر لنگرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of congenital hypothyroidism in the Torbat-E-Heydariyeh in 1390
غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهرستان تربت حیدریه در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Quantity and Quality of Medical Waste during 2009-2011 in Razi Hospital of Torbat-e-Hydareih, Iran
آنالیزکمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان رازی شهرستان تربت حیدریه در سال های 1390- 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Survey of Pathogen Species of Aspergillus Isolated from Diabetic Foot Lesion Using Nested PCR Method
بررسی مولکولی گونه های بیماریزای آسپرژیلوس جدا شده زخم پای افراد دیابتی با استفاده از روش Nested PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Factors Related to Self-care Behaviors among Type 2 Diabetic Patients based on Health Belief Model
فاکتورهای پیش بینی کننده مرتبط با انجام رفتارهای خود مراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع 2 با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education on the Basis of the Theory of Planned Behavior on the Level and Method of Supervision of Their Parents on Watching Television by Students
تأثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان و نحوه نظارت والدین بر تماشای تلویزیون دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-10)


The Effect of Education on Condition of Knowledge, Attitude and Preventive Behaviors of Breast Cancer in Female Teachers at Guidance Schools in Zahedan
تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی ،نگرش و رفتارهای پیشگیرانه ازسرطان پستان در معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of asymptomatic bacteriuria and its Treatment In pregnant women referred to Health centers of Torbat Haydarieh in 2013
بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت و درمان آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment
رابطه بین کیفیت زندگی‌کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between attitude to safety and dangerous behaviors of interior taxi drivers of Urmia city
رابطه بین نگرش به ایمنی با رفتارهای مخاطره آمیز در رانندگی در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reasons of Private Hospital Selection by patients in Yazd Province for Treatment
علل انتخاب بیمارستانهای خصوصی استان یزد جهت درمان توسط بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the bacteriological quality of water coolers drinking waters of educational departments of Shahid Beheshti Medical Sciences and Shahid Beheshti Universities in 1392
بررسی کیفیت با کتریولوژیکی آب شرب آبسردکن های واحدهای آموزشی دانشگاههای شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and perceived benefits and perceived barriers of students in relationship with their behavior in context of consumption of breakfast and snack in primary schools in Torbat heydariyeh
ارتباط آگاهی ، منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه‌ی مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Efficiency of Heavy Metals Adsorption (Cu, Cd and Pb) in Aqueous Solution on the Saffron Leaves and Determine the Adsorption Isotherms
بررسی راندمان جذب فلزات سنگین (مس، کادمیم و سرب) بر روی برگ گیاه زعفران در محلولهای آبی وتعیین ایزوترمهای جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Oral Intake Profiles at 4 and 12 Hours Following Cesarean Section under General Anesthesia
مقایسه پیامدهای شروع تغذیه 4 و 12 ساعت پس از عمل سزارین تحت بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-7)


The Impact of Education on Knowledge, Attitude, & Behavior of Urban Women aged 15-49 in Chabahar about Unwanted Pregnancy
بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان شهری 15 تا 49 ساله چابهار در مورد حاملگی ناخواسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Educational Needs of Shiraz Medical Sciences University Staff: A need for a Suitable Educational Model and Human Resource Development
بررسی نیاز های آموزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر راستای ارائه الگوی مناسب آموزشی و بهسازی منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship between Job Satisfaction and Emotional Intelligence among Isfahan State Hospital’s Nurses
بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of Physical Activity Levels among Bank Employees in Iranshahar in 2011
تعیین الگوی فعالیت جسمانی کارمندان شاغل در بانک های شهر ایرانشهر درسال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimates of Catastrophic Health Care Expenditures on Families Supported by Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences in 1391
برآورد میزان مواجهه خانوارهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با هزینه های کمرشکن سلامت در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship between Meta cognitive Beliefs and the Self-Destructive Behavior among addicts
رابطۀ باورهای فراشناختی و رفتارهای خودتخریب گرایانه درافراد معتاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Perspectives of doctors, nurses and midwives about Surrogacy treatment
بررسی دیدگاه پزشکان ، پرستاران و ماماها در باره روش درمانی رحم جایگزین در شهرستان تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model on Women’s Blood Pressure with Hypertension
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر فشار خون زنان مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of e-Learning on the Academic Development of University Students
بررسی میزان تاثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ventricular Tachycardia in Patients with Kidney Stones Treated with Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
تاکیکاردی بطنی در بیماران با سنگ کلیه تحت درمان با سنگ شکنی برون اندامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-4)


The Relationship between Life Skills and Vulnerability to Drug Abuse among University Students
رابطه بین مهارت های زندگی و آسیب پذیری نسبت به سوء مصرف مواد در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-care behaviors among diabetic patients referred to a selected hospital clinic in Torbat-e-Heydarieh
بررسی رفتارهای خود مراقبتی از پا در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality and Morbidity Followed Coronary Artery Bypass Surgery
ارزیابی میزان عوارض و مرگ ومیرناشی ازعمل بای پس کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Field Survey of Attractions and Repulsions of Family Medicine: Family Physicians’ and Medical Students’ Attitudes
بررسی میدانی جاذبه ها و دافعه های طرح پزشک خانواده از دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پزشکان خانواده شاغل در شبکه های بهداشتی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of nutritional education on knowledge and behaviors of Primary Students in Torbat-e- Heydariyeh
تأثیربرنامه آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impacts of maternal position at first stage of labor on delivery outcomes
پیامد زایمان و ارتباط آن با وضعیت قرار گیری مادر در مرحله اول لیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Efficacy of Interpleurl Regional (IP) analgesia in Surgery Cases
بررسی کاربرد بی دردی رژیونال اینترپلورال در بیماران تحت عمل جراحی توراکوتومی در بیمارستان قائم مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Giardicidal Effects of Aqueous and Alcoholic Extracts of Chenopodium Botrys L. on Giardia Lamblia Cysts
بررسی آزمایشگاهی اثر کشندگی عصاره آبی و الکلی درمنه ترکی بر کیست ژیاردیا لامبلیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Impact of Malaria Related Education on Knowledge, Attitude and Behavior of Chabahar Rural Men
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتار مردان روستائی شهرستان چابهار در مورد مالاریا در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles